Get Adobe Flash player
Boss

นพ.ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

QLine


ร่วมสมทบทุน

เอกสารผู้ตรวจคณะ ปีงบ 60

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สธ.

สรุปผลการตรวจราชการ ปีงบ 60

แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี (สธ.)

 

 

 

วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 01:55:39
สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
 

service_on_web_01

service_on_web_02
 
service_on_web_05
 
service_on_web_06
 
P4P_OnWeb
 
 
ผลงาน R2R และนวัตกรรม/CQI
 
ผลงาน R2R และนวัตกรรม/CQI